Πολιτική Ποιότητας & Περιβάλλοντος

 • Αρχική
 • /
 • Πολιτική Ποιότητας & Περιβάλλοντος

Πολιτική Ποιότητας & Περιβάλλοντος

Η SHELTER ΑΒΕΕ στοχεύει στην πλήρη ανταπόκριση στις ανάγκες και απαιτήσεις της αγοράς και των πελατών, με  βασική αρχή την τήρηση της κείμενης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.


Για την υλοποίηση της πολιτικής αυτής η εταιρία εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβάλλοντος , σύμφωνα με τα Πρότυπα ISO 9001 : 2015 και ISO 14001:2015, βάσει των οποίων και στο πλαίσιο της προσπάθειας για συνεχή βελτίωση, η Διοίκηση της εταιρίας :

 • παρακολουθεί συνεχώς και εναρμονίζεται με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία
 • παρακολουθεί τις εξελίξεις της τεχνολογίας, έχοντας σαν στόχο την παραγωγή τεχνολογικά άρτιων προϊόντων, σε ανταγωνιστικές τιμές, με υψηλή παραγωγικότητα, προσπαθώντας παράλληλα να ανταποκρίνεται σε ειδικές απαιτήσεις των πελατών της, δημιουργώντας νέα προϊόντα, με γνώμονα την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας και την προστασία του περιβάλλοντος
 • καθορίζει ετήσιους στόχους για την Ποιότητα των προϊόντων και για το Περιβάλλον
 • παρέχει τους απαιτούμενους πόρους για εύρυθμη, απρόσκοπτη  και αποτελεσματική λειτουργία, με έμφαση στην άρση και πρόληψη εμφάνισης ποιοτικών ή περιβαλλοντικών προβλημάτων (πρόληψη ρύπανσης κλπ)
 • προσδιορίζει τις βασικές διεργασίες, οργανώνει και στελεχώνει την επιχείρηση με επιλεγμένο προσωπικό και με κατάλληλους εξωτερικούς συνεργάτες. Προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στους εργαζόμενους – συνεργάτες της, χωρίς φυλετικές ή άλλες διακρίσεις,  φροντίζοντας για την καλή συνεργασία, την εσωτερική ενημέρωση, τις συνθήκες και το περιβάλλον εργασίας και την διαρκή εκπαίδευση όλου του προσωπικού
 • εξασφαλίζει τεχνολογικά άρτιο και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον
 • διαχειρίζεται αποτελεσματικά περιπτώσεις κρίσεων και έκτακτων καταστάσεων, ανεξάρτητα από την προέλευσή τους, με τρόπο που να διασφαλίζει κατά το δυνατόν την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων, την ποιότητα και ασφάλεια των προϊόντων και την εύρυθμη λειτουργία της εταιρίας
 • διασφαλίζει αποτελεσματική επικοινωνία με πελάτες, προμηθευτές, δημόσιες αρχές, συνεργάτες, με στόχο την ασφάλεια και ποιότητα των προϊόντων και την περιβαλλοντική συνειδητοποίηση του κοινωνικού συνόλου
 • επιλέγει με αυστηρά κριτήρια τους προμηθευτές και τα υλικά που χρησιμοποιεί, ώστε να ανταποκρίνονται στα υψηλά επίπεδα ποιότητας που επιδιώκει για τα προϊόντα της
 • ελέγχει την εφαρμογή και αποτελεσματικότητα του Συστήματος Διαχείρισης και των διαδικασιών, μέσω εσωτερικών επιθεωρήσεων
 • καταγράφει και αξιολογεί την αποδοχή και ανταπόκριση των πελατών,  βελτιώνοντας τις λειτουργίες, την επικοινωνία και τα προϊόντα της
 • εγγυάται την προστασία των προσωπικών δεδομένων και των υλικών που οι πελάτες έχουν θέσει στην διάθεση της επιχείρησης
 • θέτει ετήσιους στόχους για όλες τις κύριες λειτουργίες της, την επίτευξη των οποίων παρακολουθεί μέσω των ετήσιων ανασκοπήσεων του συστήματος ποιότητας.

H εταιρεία δεσμεύεται ότι η παρούσα Πολιτική Ποιότητας-Περιβάλλοντος εφαρμόζεται από όλη την εταιρία, εξασφαλίζοντας ότι είναι γνωστή και κατανοητή σε όλα τα επίπεδα του προσωπικού, το  οποίο έχει εκπαιδευτεί κατάλληλα για την υλοποίησή της.
Υπεύθυνος για την υλοποίηση και τήρηση αυτών ορίζεται ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας-Περιβάλλοντος της εταιρίας, κ. Κ. Κυλινδρής.

              Π.Τσίντζος                                                                                                                                                                                                                                     Κ.Κυλινδρής
       Τεχνικός Διευθυντής                                                                                                                                                                                     Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας-Περιβάλλοντος